ιστότοπος προγράμματος

SECON

SECON Social Economy – Regional Policies for supporting Social Economy Enterprises

Περιγραφή Έργου

Πρόγραμμα:Interreg Europe
Τίτλος σχεδίου:Περιφερειακές πολιτικές στήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (SECON)
Π/Υ σχεδίου:1.914.046 €
Π/Υ Περιφέρειας Πελ/νήσου:301.059 €
Τρεις φάσεις:1.    Βασική φάση (36 μήνες),2.   Φάση παρακολούθησης (12 μήνες)3.   Φάση κλεισίματος (3 μήνες).

Στόχος του προγράμματος SECON είναι να τονώσει την κοινωνική οικονομία, προωθώντας πολιτικές βελτίωσης και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η κοινωνική οικονομία χαρακτηρίζεται από τη δέσμευσή της στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, τη δημοκρατική διακυβέρνηση και τη δίκαιη κατανομή των πόρων. Περιλαμβάνει μια πληθώρα οργανισμών και πρωτοβουλιών, όπως οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνίες αλληλοβοήθειας, οι σύλλογοι/ενώσεις προσώπων, τα κοινωφελή ιδρύματα, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κλπ.

Στόχοι του SECON:

 • Διευκόλυνση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρήσεων σε δημόσιους πόρους και χρηματοδοτήσεις, καθώς και ευκαιρίες υποστήριξης δημιουργίας εσόδων.
 • Παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης και ευκαιριών ανάπτυξης ικανοτήτων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • Μεγιστοποίηση της συμβολής της κοινωνικής οικονομίας στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
 • Ενίσχυση της περιφερειακής κοινωνικής καινοτομίας.

Εταιρικό σχήμα

Το SECON συγκροτείται από 10 φορείς, εκ των οποίων οι 9 είναι ΟΤΑ Α΄ κα Β’ βαθμού.

 1. Περιφέρεια Πελοποννήσου (Ελλάδα) – Επικεφαλής
 2. Περιφερειακή ένωση Ράιν-Νέκαρ (Γερμανία)
 3. Περιφέρεια της Φλαμανδικής Μπραμπάντ (Βέλγιο)
 4. Νομαρχιακό συμβούλιο της Χαργκίθα (Ρουμανία)
 5. Περιφέρεια Μασοβίας (Πολωνία)
 6. Δήμος Ολιβέιρα ντε Αζεμέις (Πορτογαλία)
 7. Περιφέρεια Ρίγας (Λετονία)
 8. Περιφέρεια Εξτρεμαδούρα (Ισπανία)
 9. Δήμος Χάσκοβο (Βουλγαρία)
 10. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα)